Wózek jezdniowy podnośnikowy

 

 

INSTRUKCJA BHP DLA WÓZKA JEZDNIOWEGO I PODNOŚNIKOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

UWAGI OGÓLNE
Pracę operatora wózka może wykonywać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat życia - posiada odpowiedni stan zdrowia
 • posiada prawo jazdy oraz ukończony kurs operatorów wózków widłowych
 • posiada upoważnienie zakładu pracy do obsługi wózka widłowego
 • Zezwolenie jest ważne na terenie zakładu pracy, który je wystawił. Zezwolenie na kierowanie wózkiem widłowym powinno być cofnięte w razie stwierdzenia, że kierowca nie przestrzega bezpiecznej eksploatacji wózka, a w szczególności gdy spowodował zagrożenie zdrowia lub życia ludzi. Jednocześnie wyznaczona osoba wyłącznie posiada klucz do uruchomienia wózka.


CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Przed rozpoczęciem pracy operator obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu wózka. W szczególności musi on sprawdzić stan:

 • mechanizmu kierowniczego wózka podnośnikowego,
 • mechanizmu podnoszenia wózka widłowego,
 • urządzeń kontrolno - pomiarowych wózka widłowego,
 • działanie sygnału dźwiękowego wózka,
 • urządzeń do oświetlenia i sygnalizacji wózka,
 • osprzętu wózka widłowego,
 • hamulców wózka,
 • układu napędowego wózka.

Przed uruchomieniem silnika wózka należy sprawdzić czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu jałowego biegu.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 • operator wózka widłowego powinien przed podniesieniem ładunku znać jego masę oraz wzrokowo określić jego środek ciężkości
 • wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka widłowego wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości podanych przez producenta
 • przewożenie i podnoszenie osób na wózkach lub przyczepach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wózki lub przyczepy są do tego przystosowane przez producenta i zamocowanych zgodnie z dokumentacją techniczną danego typu wózka
 • jazda z ciężarem dozwolona jest wyłącznie przy przechylonych do tyłu prowadnicach i widłach wózka podniesionych na wysokość 30cm od jezdni
 • w czasie pracy nikt nie powinien znajdować się na wózku widłowym oprócz operatora
 • maksymalna prędkość wózka widłowego wynosi 5 km/h
 • w przypadku "sklejania" się styków styczników wyłączyć odłącznik awaryjny, zatrzymać wózek i usunąć usterkę
 • koła do wózka widłowego należy zakładać nie napompowane
 • w czasie przerwy w pracy silniki wózków spalinowych, znajdujących się w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być wyłączone
 • uruchamianie silników w tych pomieszczeniach jest zabronione, jeżeli może to spowodować zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami wydalanymi z silników
 • używanie wózków spalinowych z silnikiem wysokoprężnym lub napędzanym gazem w pomieszczeniach produkcyjnych jest dopuszczalne, pod warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika nie spowodują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu


CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 • podnoszenie ciężarów powyżej określonej w dokumentacji nośności wózka widłowego
 • podnoszenie lub opuszczanie w czasie jazdy wideł oraz przechylanie mechanizmu podnoszenia wózka
 • wykonywania ostrych zakrętów na pochyłościach jezdni
 • przewożenie osób na pomoście, niezależnie od jego położenia (zakaz ten nie dotyczy wózków specjalistycznych sterowanych z pomostu lub przystosowanych przez producenta do pracy na pomoście)
 • udostępnianie prowadzenia wózka widłowego osobom do tego nieupoważnionym
 • pozostawienie wózka widłowego z nie zaciągniętym hamulcem ręcznym oraz z podłączoną baterią akumulatorów
 • używanie wózków widłowych w pomieszczeniach produkcyjnych wózków spalinowych napędzanych benzyną etylizowaną lub podobnym paliwem
 • używanie wózków widłowych do ciągnięcia wózków doczepnych, jeżeli ich liczba lub ciężar ładunku przekraczają wielkości określone przez producenta, oraz do pchania innych pojazdów
 • pozostawianie wózka widłowego z podniesionymi widłami
 • jazda wózkiem bez widoczności /na ślepo/
 • dokonywanie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz tabliczek informacyjnych określonych w normach
 • przebywanie pod podniesionymi widłami wózka widłowego
 • dokonywanie jakichkolwiek napraw podczas pracy silnika wózka widłowego


CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Po zakończeniu pracy operator obowiązany jest wykonać:

 

dla wszystkich wózków:
     sprawdzić stan napompowania kół wózka widłowego


dla wózków elektrycznych:
     sprawdzić poziom elektrolitu
     podłączyć ładowanie baterii akumulatorów do prostownika oraz określić czas ładowaniaUWAGI KOŃCOWE

 • eksploatacja wózka widłowego powinna być przerwana w razie stwierdzenia, że nie są zachowane warunki bezpiecznej eksploatacji wózka
 • bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka widłowego jest obowiązkiem zarówno kierowcy wózka, jak i osób współuczestniczących w tych czynnościach
 • kierowca wózka widłowego powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu oraz instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w danym zakładzie pracy
 • osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych przy użyciu wózka widłowego powinny przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz stosować się do wskazówek kierowcy i osób nadzorujących prace transportowe
 • kierowca wózka widłowego i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w kaskach ochronnych 
 • istotną rzeczą jest dobrze zorganizowany kurs na kierowcę wóżków widłowych. Kurs daje solidne podstawy do bezpiecznej pracy kierowcy w zakładach i firmach. Firma bhp ekspert organizuje szkolenia kierowca wózków widłowym na wysokim poziomie. 
Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT