Szkolenie energetyczne

 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr. 89, poz 625) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, naprawa, remont) są zobowiązane do posiadania aktualnych „Świadectw kwalifikacyjnych” – „Uprawnień energetycznych” wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim zdaniu egzaminu przez osobę zainteresowaną.

 

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

GRUPA 2: Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

 

 

Szkolenie energetyczne SEP kończące sie egzaminem i wydaniem Świadectw kwalifikacyjnych (odnawialne co 5 lat) dla gr. 1 odbędzie się w dniach 26 oraz 27 wrzesień 2011r. we Włocłwaku. Egzamin zostanie ustalonu w pierwszym dniu zajęć.

 

 

Szkolenie energetyczne SEP kończące sie egzaminem i wydaniem Świadectw kwalifikacyjnych (odnawialne co 5 lat) dla gr. 2 i 3  odbędzie się w dniach 5 oraz 6 października 2011r. we Włocłwaku. Egzamin zostanie ustalonu w pierwszym dniu zajęć.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia16 marca 1998 r. (poz. 377)

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych


   

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

        1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na napięcie znamionowe,
        2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 rozporządzenia,
        3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,
        4) zespoły prądotwórcze o mocy łącznie od 20 kW wzwyż,
        5) urządzenia elektrotermiczne,
        6) urządzenia do elektrolizy,
        7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
        8) elektryczna sieć trakcyjna,
        9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
        10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
        11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
        12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

 

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło:

        1) kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
        2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
        3) turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
        4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
        5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia,
        6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda,
        7) sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW,
        8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg,
        9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
        10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
        11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
        12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

 

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

        1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
        2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
        3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
        4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,4 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
        5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,4 MPa włącznie (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
        6) urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa włącznie,
        7) urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
        8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 35 kW,
        9) turbiny gazowe,
        10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Biuro 544137010 lub osobiście przy. ul. Barskiej 12 J.

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT