SZKOLENIA BHP


Problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest traktowana w konwencjach MOP i w prawie wspólnotowym jako jedno z najistotniejszych działań profilaktycznych pracodawcy. Konwencja nr 155 MOP dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy, a także m. in. Konwencja nr 170 MOP, dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych w pracy, zobowiązują państwa do prowadzenia spójnej polityki w zakresie szkolenia i dokształcania osób działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. Zgodnie z tymi konwencjami, zarówno pracownicy, jak i ich przedstawiciele powinni być przeszkoleni w zakresie bhp.


Bardzo wymagające postanowienia dotyczące szkolenia zawiera Dyrektywa ramowa 89/391/EWG, zobowiązując pracodawców do zapewnienia pracownikom odpowiedniego przeszkolenia w momencie zatrudnienia, przeniesienia lub zmiany pracy, wprowadzania nowego sprzętu lub technologii. Szkolenie powinno być okresowo powtarzane, a jego koszty w całości powinny obciążać pracodawcę; dotyczy to także szkolenia reprezentantów pracowników. Postanowienia dotyczące szkolenia pracowników w tej dziedzinie zawierają ponadto m. in. następujące dyrektywy szczegółowe do Dyrektywy ramowej: 89/655/EWG – dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu przez pracowników urządzeń produkcyjnych podczas pracy, 90/269/EWG – dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ręcznego przemieszczania ciężarów, dyrektywa 90/394/EWG – dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych w środowisku pracy.

Copyright © 2007 BHP EKSPERT