Przepisy ogólne


  • Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615) 
  • Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
Copyright © 2007 BHP EKSPERT