Materiały i substancje niebezpieczne


 • Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
 • Rozporządzenie Min. Przem. i Handlu z 1.3.1995 r. w sprawie bhp przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 181)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 3.7.2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8)
 • Rozp. Min. Zdr. z 17.1.2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170)
 • Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2595)
 • Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440)
 • Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 9.7.2003 r. w sprawie bhp przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163, poz. 1577)
 • Rozp. Min. Przem. Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gosp. Komunalnej oraz Żeglugi z 29.9.1962 r. w sprawie bhp przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali (Dz.U. Nr 54, poz. 272)
 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 16.9.1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki (Dz.U. Nr 46, poz. 228)
 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 11.8.1953 r. w sprawie bhp przy wytwarzaniu i przerobie arsenu i jego związków (Dz.U. Nr 48, poz. 236)
 • Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 6.7.2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz.U. Nr 139, poz. 1166)
 • Rozp. Min. Gosp. z 9.4.2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535, zm. Dz.U. 2006 r. Nr 30, poz. 208)
Copyright © 2007 BHP EKSPERT