Konserwacja i legalizacja gaśnic

 

Każda gaśnica lub inne urządzenie gaśnicze w celu prawidłowego działania wymaga okresowych przeglądów, konserwacji i ewentualnych remontów. Uwarunkowane jest to zarówno przepisami prawa §3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow Dz.u. nr 109 poz. 719 , jak i wymaganiami technicznymi producentów sprzętu przeciwpożarowego. Brak oznakowania i dokumentów stwierdzających przeprowadzenie konserwacji i legalizacji gaśnic jest podstawą nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt. W przypadku pożaru firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania za szkody wyrządzone przez pożar.

 

Badanie wydajności ciśnieniowej hydrantów

Hydranty wewnętrzne będące wyposażeniem budynku służą do gaszenia pożarów w zarodku i podlegają okresowym kontrolom ciśnienia i wydajności.

Okresowa kontrola Hydrantu polega na:

  • zbadaniu ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym
  • zbadaniu wydajności nominalnej za pomocą specjalnego urządzenia z manometrem
  • sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym
  • sprawdzeniu terminu badania ciśnieniowego węża hydrantowegoWyżej podane wartości normuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 80, poz. 563

Szczegółowe wartości wydajności i ciśnienia zawarte są w:

  • PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym.
  • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem płasko składanym.
  • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.


Ponadto sprawdzany jest stan techniczny wszystkich podzespołów i elementów składowych hydrantu. Podczas badania wydajności hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych spuszczana jest woda pod ciśnieniem, przez co dokonuje się przepłukanie sieci hydrantowej. Procesowi temu towarzyszy usunięcie osadów i brudu, który może spowodować blokowanie i niedrożność zaworu hydrantowego i prądownicy. Węże W – 52 lub węże W - 25 będące elementami składowymi hydrantu podlegają raz na 5 lat próbie ciśnieniowej. Podczas próby ciśnieniowej badana jest wytrzymałość węża na maksymalne ciśnienie robocze . Węże, które nie przejdą próby badania wytrzymałości powinny zostać wymienione na nowe spełniające stawiane im wymagania. Po zakończonym badaniu wydajności hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych dostarczamy Państwu protokół badania wydajności hydrantów. Protokół zawiera charakterystykę hydrauliczną każdego z hydrantów, oraz terminy badania węży hydrantowych.

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT